Vol 1, No 10 (October 2014): Stem Cell Investigation

Original Article 
Interleukin 8/KC enhances G-CSF induced hematopoietic stem/ progenitor cell mobilization in Fancg deficient mice
Yan Li, Wen Xing, Yong-Zheng He, Shi Chen, Steven D. Rhodes, Jin Yuan, Yuan Zhou, Jun Shi, Jie Bai, Feng-Kui Zhang, Wei-Ping Yuan, Tao Cheng, Ming-Jiang Xu, Feng-Chun Yang
Stem Cell Investigation  
2014;
1:
19  
Review Article 
The role of mesenchymal stem/progenitor cells in sarcoma: update and dispute
Jilong Yang, Zhiwu Ren, Xiaoling Du, Mengze Hao, Wenya Zhou
Stem Cell Investigation  
2014;
1:
18