Yongping Jiang, PhD

Biopharmaceutical R&D Center, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Suzhou, Jiangsu, China