Mingzhi Zhang, MD, PhD

Professor and Director, Department of Oncology, Zhengzhou University School of Medicine No.1 Hospital, Zhengzhou, Henan, China