February 2015

Review Article 
Clinical relevance between CALR mutation and myeloproliferative neoplasms
Zhiyuan Wu, Chen Zhang, Xiaochao Ma, Ming Guan
Stem Cell Investigation  
2015,  
2:
4  
Review Article 
Megakaryopoiesis and platelet production: insight into hematopoietic stem cell proliferation and differentiation
Tianyu Guo, Xuejun Wang, Yigong Qu, Yu Yin, Tao Jing, Qing Zhang
Stem Cell Investigation  
2015,  
2:
3